تاريخ روز : دوشنبه 18 اسفند 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت همکاران سیستم

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی

این شرکت که در ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/08 درمحل سالن آمفي تئاتر مرکز مطالعات و بهره وري منابع انساني واقع در خيابان شيخ

بهايي جنوبي، خيابان ايران شناسي،خيابان نهم، پلاک 6 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه : 

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد