تاريخ روز : دوشنبه 18 اسفند 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت همکاران سیستم

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی توزیع گواهی سپرده سهامبه اطلاع كليه سهامداران محترم شركت همكاران سيستم كه در تاريخ 24 اسفند ماه 1397 سهامدار اين شركت بوده اند مي رساندگواهي سپرده سهام منتشرشده پس از افزايش سرمايه (از مبلغ 1.200 ميليارد ريال به 1.260ميليارد ريال) آماده توزيع مي باشد.كليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان مي توانند از تاريخ 14 اردیبهشت ماه 1398 روزهاي شنبه الي چهارشنبه در ساعات اداري با ارائه اصل كارت شناسايي معتبر و مدارك نمايندگي به واحد امور سهام اين شركت مراجعه فرمايند.